W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Ochmiński. Kontakt: ochminski@kwidzyn.praca.gov.pl, tel. 55 2672700. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie odpowiada Grzegorz Ochmiński, ochminski@kwidzyn.praca.gov.pl, tel.55 2672700.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku będącego siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Wejście główne do budynku pozbawione jest barier architektonicznych: nie posiada progu, nie wymaga podjazdu, możliwe jest dotarcie z wejścia bezpośrednio do windy,
 • Wejście tylne do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów bez podjazdu i braku możliwości dotarcia do windy,
 • W budynku nie ma wyznaczonych obszarów kontroli.

Opis dostępności wejścia do budynku będącego siedzibą Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Prabutach i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Wejście główne do budynku pozbawione jest barier architektonicznych: nie posiada progu, nie wymaga podjazdu,
 • Wejście tylne do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów bez podjazdu,
 • W budynku nie ma wyznaczonych obszarów kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind w budynku będącym siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

 • Korytarze są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 • Schody w budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 • Schody w budynku posiadają zamontowane poręcze,
 • Budynek jest wyposażony w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind w budynku będącym siedzibą Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Prabutach.

 • Korytarze nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 • Schody w budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 • Schody w budynku posiadają zamontowane poręcze,
 • Budynek nie jest wyposażony w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych.
 • W przypadku konieczności załatwienia sprawy przez osobę niepełnosprawną ruchowo możliwa jest obsługa przez pracownika bezpośrednio na parterze, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 55 2460731 lub 55 2624177

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych w budynku będącym siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

 • W budynku na parterze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • W budynku nie ma systemu informacji głosowej,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku poza windą dostosowaną do osób niepełnosprawnych nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a,
 • W budynku częściowo nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych w budynku będącym siedzibą Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Prabutach.

 • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • W budynku nie ma systemu informacji głosowej,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a,
 • W budynku częściowo nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem będącym siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

 • Przed wejściem głównym do budynku jest wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. (Uwaga: przy korzystaniu z tego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych aby dostać się do wejścia głównego konieczne jest przejście przez jezdnię.)
 • Przed wejściem tylnym do budynku są wydzielone i oznakowane cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. (Uwaga: przy korzystaniu z tych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych aby dostać się do wejścia głównego konieczne jest obejście budynku; wejście tylne do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów bez podjazdu i braku możliwości dotarcia do windy.)

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem będącym siedzibą Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Prabutach.

 • Przed wejściem głównym do budynku jest wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (Uwaga: przy korzystaniu z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych aby dostać się do wejścia głównego konieczne jest przejście przez jezdnię!)
 • Przed wejściem tylnym do budynku nie ma wydzielonych i oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach w budynku będącym siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

 • Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Warunkiem skorzystania z możliwości wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach w budynku będącym siedzibą Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Prabutach.

 • Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Warunkiem skorzystania z możliwości wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie i w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Prabutach.

 • PUP Kwidzyn nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu w siedzibie PUP Kwidzyn i w siedzibie LPIK w Prabutach,
 • PUP Kwidzyn nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego online w siedzibie PUP Kwidzyn i w siedzibie LPIK w Prabutach,
 • PUP Kwidzyn informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) na warunkach i zasadach określonych ustawą zapewnia osobom uprawnionym (doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) obsługę osób uprawnionych w kontaktach mających na celu załatwienie sprawy takiej osoby, możliwość swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się oraz korzystania przez osoby uprawnione w trakcie komunikacji z pomocy wskazanej przez nią osoby przybranej.
  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy osoba uprawniona chcąca skorzystać z wybranej przez siebie formy komunikowania się polegającej na skorzystaniu z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), tłumacza systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z takiego świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, złożoną w sekretariacie Urzędu lub przekazaną Kierownikowi właściwego dla sprawy Działu Urzędu.
  Sytuacje nagłe będą rozpatrywane indywidualnie i niezwłocznie.
  Wszystkie czynności i usługi świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie na rzecz osób uprawnionych są bezpłatne.