W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż podzespołów centralnego zasilacza awaryjnego Pyramid DSP PDSP 33030 30kVA

XML

Treść

Kwidzyn, dnia 01.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe


Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza zamówienie na wykonanie poniższego przedmiotu zamówienia:


Przedmiot zamówienia:

 1. Odłączenie i demontaż 124 akumulatorów SBL 20-12i obecnie przyłączonych do zasilacza awaryjnego Pyramid DSP PDSP 33030 30kVA.

 2. Dostarczenie 124 szt. akumulatorów 20 Ah/12V, wykonanych w technologii AGM, o żywotności minimum 10 lat według EUROBAT, i ich podłączenie do ww. zasilacza awaryjnego.

 3. Dostawa i wymiana 9 szt. kondensatorów AC 40mF (rozmiar 10,5 cm z konektorem) umieszczonych w obudowie ww. zasilacza awaryjnego.

 4. Dostawa i wymiana 4 szt. kondensatorów DC 6800mF/450V umieszczonych w obudowie ww. zasilacza awaryjnego.

 5. Dostawa i wymiana 2 szt. wentylatorów 160/160/50/230V (spłaszczonych) umieszczonych w obudowie ww. zasilacza awaryjnego.

 6. Przeprowadzenie testów ww. zasilacza awaryjnego po wykonaniu ww. wymian.

 7. Utylizacja zdemontowanych 124 akumulatorów SBL 20-12i. Wykonawca realizujący wymianę baterii akumulatorów ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów pozostających po wykonaniu robót i zobowiązuje się na własny koszt do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WW. pozycje muszą być wykonane przez Wykonawcę. Ewentualne podwykonawstwo może się odbyć tylko za zgodą Zamawiającego.


 1. Warunki wykonania:

 • Zamawiający umożliwi każdemu oferentowi dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń i ww. zasilacza awaryjnego pod warunkiem telefonicznego umówienia wizyty z przynajmniej godzinnym wyprzedzeniem, w dni robocze, w godzinach 7.00-15.00. Kontakt tel. 55 267 27 05.

 • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu, stosownym transportem i na własny koszt wraz z wyładunkiem w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Miejsce dostawy: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn. Przed dostawą należy poinformować Zamawiającego pod numerami tel: 55 267 27 05 lub 55 267 27 15 lub 55 267 27 03 – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 7.00-14.50.

 • Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót przy urządzeniach
  i instalacjach energetycznych, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami.

 • Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i licencje odpowiednie do zakresu przedmiotu zamówienia, a jego personel zatrudniony przy realizacji przedmiotu zamówienia, będzie posiadał wymagane kwalifikacje, uprawnienia i licencje.

 • Termin wykonania zostanie ustalony z Zamawiającym, jednakże prace muszą zakończyć się nie później niż 28.12.2015 r.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wykonania prac w sposób nie zakłócający codziennej pracy Urzędu, w tym szczególnie do wykonywania po godzinie 15.00 lub w dni wolne od pracy (z wyłączeniem dni 24-27.12.2015 r.) tych prac, które wymagają całkowitego wyłączenia zasilania w budynku Zamawiającego. Wyznaczenie dni i godzin prac zostanie ustalone pomiędzy stronami.

 • Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru końcowego stwierdzającego kompletność dostarczonego sprzętu, przydatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowość wykonanych robót wymiennych i montażowych.

 • Protokół odbioru końcowego winien zostać sporządzony niezwłocznie po dostarczeniu, wymianie i montażu sprzętu (maksymalnie do dnia 29.12.2015 r.).

 • Odbiór 124 akumulatorów na podstawie karty przekazania odpadu spoczywa na Wykonawcy i Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu karty po utylizacji.

 • Gwarancje:

  • 24 miesiące – na każdy pojedynczy akumulator.

  • 12 miesięcy – na każdy pojedynczy kondensator i wentylator.

  • 24 miesiące – na montaż.

 • Gwarancja liczona jest od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego.
 • Gwarancja obejmuje pełną odpowiedzialność Wykonawcy za wady ukryte tkwiące w zainstalowanych urządzeniach i użytych materiałach oraz wadliwość montażu.

 • Termin płatności zostanie ustalony z Wykonawcą, jednakże nie może być późniejszy niż 30.12.2015 r. Forma płatności – przelew po uprzednim wykonaniu przedmiotu zamówienia. Faktura lub rachunek musi być dostarczona do siedziby Zamawiającego w grudniu br. tj. najpóźniej do dnia 30.12.2015 r. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, aby w fakturze lub rachunku za wykonane dostaw i usług poszczególne elementy składowe znalazły się w osobno wycenianych pozycjach.

 • Do dyspozycji Wykonawcy jest winda towarowo-osobowa o udźwigu nominalnym 600 kg.

 • W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Opis obliczania ceny – Wykonawca przedstawi w ofercie cenę brutto za poszczególne elementy wyceny i cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena -100 %.

 3. Złożenie oferty:

 • Ofertę należy przesłać do dnia 04.12.2015 r. do godz. 12.00 na załączonym formularzu oferty (formularz cenowy - załącznik nr 1), osobiście, faksem: 55 267 27 01, pocztą elektroniczną: sekretariat@pupkwidzyn.pl do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie (sekretariat pok. nr 13) - (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, nie zaś data nadania jej np. przesyłką pocztową lub kurierską).

 • Zaproponowane przez Wykonawcę ceny w ofercie nie ulegną zmianie do zakończenia realizacji zamówienia.

 1. Do wybranego Wykonawcy zostanie przesłane zlecenie zawierające zapisy zapytania ofertowego na realizację przedmiotu zamówienia.

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym – załącznik nr 1.

 1. Złożenie przez Wykonawcę oferty nie jest jednoznaczne z zobowiązaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do złożenia zamówienia lub podpisania umowy na wykonanie dostawy/usługi będącej przedmiotem zapytania i Wykonawca składając ofertę nie będzie z tego tytułu rościł żadnych praw. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją ww. warunków przez Wykonawcę.

 2. Zamówienie jest poniżej 30 tys. euro.

 3. Załączniki do pobrania :

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 01.12.2015 r. - Formularz_cenowy.pdf


Zapytanie ofertowe będzie zamieszczona na stronie BIP urzędu.


Załączniki