W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę podpisów elektronicznych weryfikowanych ważnym kwalifikowanym certyfikatem

XML

Treść

Kwidzyn, dnia 30.11.2015 r.

Zapytanie ofertowe


Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza zamówienie na wykonanie niżej poniższego przedmiotu zamówienia:


 1. Dostarczenie 3 zestawów odnowieniowych podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem, wydanych uprzednio przez wydane przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

 2. Dostarczenie 8 nowych zestawów podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.


W skład każdego zestawu muszą wchodzić:

 1. certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata

 2. wszelkie inne niezbędne komponenty umożliwiające korzystanie z certyfikatu kwalifikowanego, Z WYŁĄCZENIEM CZYTNIKÓW KART.
 1. Warunki wykonania:

 • Początek terminu ważności certyfikatów kwalifikowanych nie późniejszy niż 07.12.2015r.

 • Termin dostarczenia certyfikatów kwalifikowanych nie późniejszy niż 11.12.2015 r.

 • Oferta musi obejmować wyłącznie certyfikaty kwalifikowane umieszczone na dużych kartach kryptograficznych (format karty kredytowej) współpracujących z czytnikami kart kryptograficznych zgodnymi ze standardem PC/SC.

 • Oferta musi obejmować całkowite koszty, w tym koszty potwierdzenia tożsamości osób, koszty licencji na wymagane dla prawidłowej pracy oprogramowanie, koszty kart kryptograficznych, ewentualne koszty przesyłek, komunikacji i wszelkie inne koszty związane z odnowieniem i zakupem nowych certyfikatów kwalifikowanych.

 • Oferta nie powinna obejmować jakichkolwiek czytników kart kryptograficznych

 • Oferowane certyfikaty kwalifikowane wraz z dostarczonym oprogramowaniem muszą umożliwiać składanie podpisów elektronicznych z wykorzystaniem komputerów pracujących w środowisku MS Windows 7 64-bit Professional PL SP1

 • Oferowane certyfikaty kwalifikowane muszą umożliwiać składanie podpisów elektronicznych w aplikacji Płatnik oraz na platformach webowych: PUE ZUS, EPUAP, SEPI (autorstwa firmy Sygnity S.A.) oraz we wszystkich usługach elektronicznych utrzymywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 • Potwierdzenie tożsamości osób, dla których zostaną wystawione certyfikaty kwalifikowane oraz wszelkie inne ewentualne czynności wymagające obecności osób dla których odnawiane lub wystawiane będą certyfikaty kwalifikowane, musi odbyć się na terenie miasta Kwidzyn (województwo pomorskie)

 • Termin płatności 7 lub 14 dni i zostanie ustalony z Wykonawcą, jednakże nie może być późniejszy niż 30.12.2015 r. Forma płatności – przelew po uprzednim wykonaniu przedmiotu zamówienia. Faktura lub rachunek musi być dostarczona do siedziby Zamawiającego w grudniu br. tj. najpóźniej do dnia 30.12.2015 r. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, aby w fakturze lub rachunku za wykonane dostaw i usług poszczególne elementy składowe znalazły się w osobno wycenianych pozycjach.

 1. Opis obliczania ceny – Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zleceniodawcy, instalacji i przeszkolenia osób, które będą posługiwać się elektronicznym podpisem. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena -100 %.

 3. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany najpóźniej do dnia 04.12.2015 r. Do wybranego Wykonawcy zostanie przesłane zlecenie na realizację przedmiotu zamówienia do dnia 04.12.2015 r.

 4. Ofertę należy przesłać do dnia 03.12.2015 r. do godz. 12.00 na załączonym formularzu oferty (formularz cenowy - załącznik nr 1), osobiście, faksem: 55 267 27 01, pocztą elektroniczną: sekretariat@pupkwidzyn.pl do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie (sekretariat pok. nr 13).

 5. Zaproponowane przez Wykonawcę ceny w ofercie nie ulegną zmianie do zakończenia realizacji zamówienia.

 6. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 7. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

        Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym – załącznik nr 1.

 1. Złożenie przez Wykonawcę oferty nie jest jednoznaczne z zobowiązaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do złożenia zamówienia lub podpisania umowy na wykonanie dostawy/usługi będącej przedmiotem zapytania i Wykonawca składając ofertę nie będzie z tego tytułu rościł żadnych praw. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją ww. warunków przez Wykonawcę.

 2. Zamówienie jest poniżej 30 tys. euro.

 3. Załączniki do pobrania :

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. - Formularz_cenowy.pdf

Załączniki