W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na usługi przeszkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie w ramach VI edycji programu GRYF: ZADANIE 1 – Kucharz z modułem j. angielskiego – 10 osób (CPV 80420000-4), ZADANIE 2 – Kelner - barman z modułem j. angielskiego – 10 osób (CPV 80420000-4).

XML

Treść

Szczegóły zamówienia Usługi przeszkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie w ramach VI edycji programu GRYF: ZADANIE 1 – Kucharz z modułem j. angielskiego – 10 osób (CPV 80420000-4), ZADANIE 2 – Kelner - barman z modułem j. angielskiego – 10 osób (CPV 80420000-4).
zamówienie naUsługi przeszkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie w ramach VI edycji programu GRYF: ZADANIE 1 – Kucharz z modułem j. angielskiego – 10 osób (CPV 80420000-4), ZADANIE 2 – Kelner - barman z modułem j. angielskiego – 10 osób (CPV 80420000-4).
Status zamówieniaunieważnione
nr sprawy
zamawiającyPowiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
wartość szacunkowaPoniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
termin składania ofert
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali wykluczeni z postępowania a ich oferty zostały odrzucone co spowodowało, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,

tel./ fax (055) 646 19 00

e-mail: gdkw@praca.gov.pl

http://www.bip.pupkwidzyn.pl/

NIP-581-14-85-726, REGON-191932563

Ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

na

przeszkolenie osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie
w ramach VI edycji programu GRYF:

ZADANIE 1 – Kucharz z modułem j. angielskiego – 10 osób (CPV 80420000-4)

ZADANIE 2 – Kelner - barman z modułem j. angielskiego – 10 osób (CPV 80420000-4)

 1. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30, piętro II, pokój 24 od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 14.00;

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również do pobrania na stronie internetowej http://www.bip.pupkwidzyn.pl/.

 1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z
  późn. zm.) oraz spełniają wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30.11.2007 r.

 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy mający prawo występowania
w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:

 • Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia warunków
  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
  zamówień publicznych i nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca udowodnił, iż dysponuje potencjałem kadrowym odpowiednim pod względem kwalifikacji zawodowych do wykonania zamówienia.

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca składający ofertę udokumentował przeprowadzenie przynajmniej 3 szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia (dla każdego zadania oddzielnie).

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca przeprowadzi zajęcia teoretyczne, praktyczne na terenie miasta Kwidzyna.

 • Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów stosując formułę „spełnia”- „nie spełnia”.

 • oraz dołączy dokumenty wymagane i określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dokumenty dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu określono w pkt 6 przedmiotowej specyfikacji.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

a) Cena: - waga - 60 %,

b) Program: – waga - 40 %.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia należy składać do dnia 17 lipca 2007 r. do godz. 9.45 w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

w Pokój nr 13 (sekretariat – piętro I) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

 1. Termin związania ofertą: zgodnie z art. 85 - okres nie dłuższy niż 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 09.07.2007 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.


Autor: Dariusz Janowski (PUP Kwidzyn)

Kwidzyn, dnia 09.07.2007 r.

/-/

Jerzy Bartnicki


Do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu zamieszczone na portalu UZP: Ogloszenie o zamowieniu zamieszczone na portalu UZP
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Modyfikacja tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia: Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Załączniki