W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.

XML

Treść

Szczegóły zamówienia Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.
zamówienie naPrzeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.
Status zamówieniarozstrzygnięte
nr sprawy
zamawiającyPowiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
wartość szacunkowaPoniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
termin składania ofert
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,

tel./ fax (055) 646 19 00

e-mail: gdkw@praca.gov.pl

http://www.bip.pupkwidzyn.pl/

NIP-581-14-85-726, REGON-191932563


Ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

na

przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej:


 1. Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy.

 1. Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie
  i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych. 1. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30, piętro I, pokój 18
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00;

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również do pobrania na stronie internetowej http://www.bip.pupkwidzyn.pl/.

 1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy, nie później niż
  do 30.09.2007 r.

 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniający niżej podane warunki:


 • Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Posiadają odpowiednie umiejętności, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Odpowiednie umiejętności w zakresie przeprowadzania audytów mają:

1. podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych określone w art.10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z roku 2001, nr 31 poz. 359, z póź. zm.)

2. podmioty dysponujące osobami:

- posiadającymi uprawnienia biegłego rewidenta lub,

- posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants lub,

- posiadające międzynarodowe uprawienia audytora wewnętrznego (CIA – Certified Internal Auditor),

- spełniające wymagania, o których mowa w w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.).

 • Posiadają wiedzę i doświadczenie:

a) wymagane udokumentowanie, że w ciągu 3 ostatnich lat, lub w okresie prowadzenia działalności, jeśli okres ten jest krótszy niż 3 lata przeprowadzenia co najmniej:

- jednego audytu projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze (np. dotacji finansowanych ze środków przedakcesyjnych i strukturalnych) lub

- dwóch badań prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa lub

- dwóch audytów.

b) wiedza z zakresu kryteriów i warunków stawianych podmiotom wdrażającym programy finansowane z funduszy strukturalnych.

 • Zapewniają, co najmniej dwuosobowy zespół do przeprowadzenia audytu w skład którego wchodzić będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje teoretyczne
  i praktyczne do realizacji zamówienia, posługujących się biegle językiem polskim, którzy nie występują w ofercie innego Wykonawcy. W skład zespołu przeprowadzającego audyt powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

 • Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego projektodawcy, zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości,

 • Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu mają spełniać wymóg bezstronności
  i niezależności od instytucji publicznych zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z instytucjami administracji publicznej, zaangażowanymi we wdrażanie funduszy strukturalnych osób wykonujących audyt.

 • Wykonawca wykona zamówienie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30 w dniach i godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00.

 • Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów stosując formułę „spełnia”- „nie spełnia”.

 • oraz dołączy dokumenty wymagane i określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dokumenty dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu określono w pkt 6 przedmiotowej specyfikacji.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

a) Cena: - waga - 100 %.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia należy składać do dnia 24 sierpnia 2007 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

w Pokój nr 13 (sekretariat – piętro I) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

 1. Termin związania ofertą: zgodnie z art. 85 - okres nie dłuższy niż 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 16.08.2007 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.


Autor: Tomasz Okoński (PUP Kwidzyn)

Kwidzyn, dnia 16.08.2007 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Ogloszenie o zamowieniu zamieszczone na portalu UZP: Ogloszenie o zamowieniu zamieszczone na portalu UZP:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki