W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na usługi przeszkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie - Kurs operatora wózków jezdniowych dla 16 osób bezrobotnych - w ramach SPO RZL Działanie 1.2.

XML

Treść

Szczegóły zamówienia Usługi przeszkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie - Kurs operatora wózków jezdniowych dla 16 osób bezrobotnych - w ramach SPO RZL Działanie 1.2.
zamówienie naUsługi przeszkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie - Kurs operatora wózków jezdniowych dla 16 osób bezrobotnych - w ramach SPO RZL Działanie 1.2.
Status zamówieniarozstrzygnięte
nr sprawy
zamawiającyPowiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
wartość szacunkowaPrzetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,
tel./ fax (055) 646 19 00
e-mail: gdkw@praca.gov.pl
http://www.bip.pupkwidzyn.pl/
NIP-581-14-85-726, REGON-191932563

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO
na
przeszkolenie osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie
Kurs operatora wózków jezdniowych dla 16 osób bezrobotnych

1. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać bezpłatnie
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30, piętro II, pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00;
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również do pobrania na stornie internetowej http://www.bip.pupkwidzyn.pl/
2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2007 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:
– Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Zamawiający uzna, że Wykonawca udowodnił, iż dysponuje potencjałem kadrowym odpowiednim pod względem kwalifikacji zawodowych do wykonania zamówienia,
– Zamawiający uzna, że Wykonawca udowodnił, iż dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Wymagany udokumentowany dostęp przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub inny sposób do podanych, w pełni sprawnych jednostek sprzętu.
– Zamawiający uzna, że Wykonawca przeprowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne na terenie miasta Kwidzyna. W przypadku innej lokalizacji Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów
z tytułu dojazdu osoby bezrobotnej na szkolenie.
– oraz dołączy dokumenty wymagane i określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:
Cena: waga - 100 %,
9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia należy składać do dnia 11 maja 2007 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
Pokój nr 13 (sekretariat – piętro I) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
10. Termin związania ofertą: zgodnie z art. 85 - okres nie dłuższy niż 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Autor: Dariusz Janowski (PUP Kwidzyn)
Kwidzyn, dnia 02.05.2007 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaZawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki