W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na przeszkolenie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie: ZADANIE 1 - Kurs prawo jazdy kat. C dla 15 osób bezrobotnych ZADANIE 2 - Kurs prawo jazdy kat. C+E dla 15 osób bezrobotnych

XML

Treść

Szczegóły zamówienia Przeszkolenie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie: ZADANIE 1 - Kurs prawo jazdy kat. C dla 15 osób bezrobotnych ZADANIE 2 - Kurs prawo jazdy kat. C+E dla 15 osób bezrobotnych
zamówienie naPrzeszkolenie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie: ZADANIE 1 - Kurs prawo jazdy kat. C dla 15 osób bezrobotnych ZADANIE 2 - Kurs prawo jazdy kat. C+E dla 15 osób bezrobotnych
Status zamówieniarozstrzygnięte
nr sprawy
zamawiającyPowiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
wartość szacunkowaPoniżej 60.000 EURO
termin składania ofert
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,

tel./ fax (055) 646 19 00

e-mail: gdkw@praca.gov.pl

http://www.bip.pupkwidzyn.pl/

NIP-581-14-85-726, REGON-191932563


Ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 EURO

na

przeszkolenie osób bezrobotnych zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie


ZADANIE 1 - Kurs prawo jazdy kat. C dla 15 osób bezrobotnych


ZADANIE 2 - Kurs prawo jazdy kat. C+E dla 15 osób bezrobotnych


 1. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać bezpłatnie
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30, piętro II, pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400;

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również do pobrania na stornie internetowej http://www.bip.pupkwidzyn.pl/

 1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2007 r.

 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:

 • Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia warunków
  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca udowodnił, iż dysponuje potencjałem kadrowym odpowiednim pod względem kwalifikacji zawodowych do wykonania zamówienia zgodnie
  z wymaganiami przedstawionymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W przypadku złożenia oferty na ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2 Wykonawca zobowiązany jest do wykazania instruktorów nauki jazdy na każde zadanie osobno.

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca udowodnił, iż dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Wymagany udokumentowany dostęp przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub inny sposób do podanych, w pełni sprawnych jednostek sprzętu.

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca przeprowadzi zajęcia praktyczne na terenie powiatu i okolic oraz zapewni wyjazdy szkoleniowe do ośrodka egzaminacyjnego. Zajęcia praktyczne winny rozpoczynać się oraz kończyć na terenie miasta Kwidzyna. W przypadku innej możliwości Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów z tytułu dojazdu osoby bezrobotnej na szkolenie.

 • oraz dołączy dokumenty wymagane i określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

Cena: - waga - 100 %,

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia należy składać do dnia 23 marca 2007 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Grudziądzka 30

82-500 Kwidzyn

Pokój nr 13 (sekretariat – piętro I) od poniedziałku do piątku w godzinach 8oo – 14oo.

 1. Termin związania ofertą: zgodnie z art. 85 - okres nie dłuższy niż 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Autor: Dariusz Janowski (PUP Kwidzyn)

Kwidzyn, dnia 15.03.2007 r.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie: 20070315_Ogloszenie_prawojazdy.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 20070315_SIWZ_prawojazdy.pdf

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty


Załączniki