Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa 1 szt. macierzy dyskowej wraz z opcjonalnym oprogramowaniem na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/4/2017/AR
wartość: Poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 16 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W postępowaniu zostały odrzucone wszystkie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.). 

zamówienie na:

Dostawa oraz montaż windy osobowej, w istniejącym szybie, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie,, znak: ZP/PN/2/2017/AR.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/2/2017/AR
wartość: Poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Dnia 28.08.2017 r. o godzinie 13:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Tym samym przesłanka o unieważnieniu postępowania została spełniona i Zamawiający winien unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).  

zamówienie na:

Dostawa oraz montaż windy osobowej, w istniejącym szybie, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, znak: ZP/PN/1/2017/AR.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2017/AR
wartość: Poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
termin składania ofert: 28 lipca 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, złożono jedną ofertę, która przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)