zamówienie na:

Dostawa 1 szt. macierzy dyskowej wraz z opcjonalnym oprogramowaniem na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/4/2017/AR
wartość: Poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 16 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W postępowaniu zostały odrzucone wszystkie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.). 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formacie danych *.pdf:
1. SIWZ: SIWZ.pdf (178kB) pdf

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ.pdf (137kB) pdf

3. Formularz ofertowy i oświadczenia: Zalacznik_nr_2_3_4_5_6_do_SIWZ.pdf (139kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP (NR 611813-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.): Ogłoszenie_na_portalu_Biuletynu_Zamowien_Publicznych.pdf (2980kB) pdf

Zamawiający jednocześnie zaznacza, że udostępnione załączniki w formacie danych .doc były sporządzone przy użyciu jednego z popularnych edytorów. W przypadku otwarcia udostępnionego załącznika w formacie danych .doc do edycji, używając jednego z popularnych edytorów, i zauważeniu np. różnic graficznych przy przeglądaniu i drukowaniu należy przyjąć za obowiązujące treść i formę graficzną załącznika udostępnionego przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formacie danych .pdf.
Zalacznik_nr_2_3_4_5_6_do_SIWZ_DOC.doc (208kB) word

Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2017 r. o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf (322kB) pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania z dnia 21.11.2017 r.: Zawiadomienie_o_odrzuceniu_ofert_i_uniewaznieniu_postepowania.pdf (394kB) pdf

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia – unieważnieniu postępowania w BZP: Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia_uniewaznieniu_postepowania.pdf (434kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dariusz Jankowski
Opublikował: Dariusz Jankowski (6 listopada 2017, 14:23:06)

Ostatnia zmiana: Dariusz Jankowski (21 listopada 2017, 14:44:58)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 21.11.2017 r. zmieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 484