zamówienie na:

Dostawa 1 szt. macierzy dyskowej wraz z opcjonalnym oprogramowaniem na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/5/2017/AR
wartość: Poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formacie danych *.pdf:
1. SIWZ: SIWZ.pdf (178kB) pdf

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ.pdf (142kB) pdf

3. Formularz ofertowy i oświadczenia: Zalacznik_nr_2_3_4_5_6_do_SIWZ.pdf (139kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP (NR 620377-N-2017 z dnia 22-11-2017 r.): Ogłoszenie_na_portalu_Biuletynu_Zamowien_Publicznych.pdf (2808kB) pdf

Zamawiający jednocześnie zaznacza, że udostępnione załączniki w formacie danych .doc były sporządzone przy użyciu jednego z popularnych edytorów. W przypadku otwarcia udostępnionego załącznika w formacie danych .doc do edycji, używając jednego z popularnych edytorów, i zauważeniu np. różnic graficznych przy przeglądaniu i drukowaniu należy przyjąć za obowiązujące treść i formę graficzną załącznika udostępnionego przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formacie danych .pdf.
Zalacznik_nr_2_3_4_5_6_do_SIWZ_DOC.doc (207kB) word

Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2017 r. o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.


Zamieszczono informację z otwarcia ofert – na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf (305kB) pdf

Zamieszczono Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf (621kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP: Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Biuletyn_Zamowien_Publicznych.pdf (625kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dariusz Jankowski
Opublikował: Dariusz Jankowski (22 listopada 2017, 13:27:43)

Ostatnia zmiana: Dariusz Jankowski (16 stycznia 2018, 12:37:05)
Zmieniono: Zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer: 500011908-N-2018).

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 506